top of page

dịch vụ công chứng

shutterstock_1975992836.jpg

Văn bản nhất định phải được công chứng thì mới có hiệu lực pháp luật. Với ý nghĩa chính thức và ý nghĩa tương ứng vốn có của chủ đề này của văn bản pháp luật phải được công chứng, chính quyền các bang cho rằng cần phải tuyển dụng một cá nhân được đào tạo để hỗ trợ việc thực hiện của họ. Một "công chứng viên", sau khi được bổ nhiệm chính thức, một công chứng viên thực hiện như một viên chức bán công để chứng thực việc thực hiện đúng các tài liệu quan trọng này.

  • Di chúc

  • Tín thác

  • Chứng thư

  • Hợp đồng

  • Bản tuyên thệ

  • Mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ, do chính phủ cấp khi bạn đến trung tâm Cửa hàng UPS tại địa phương để nhận các dịch vụ công chứng.

  • Luật pháp khác nhau tùy theo tiểu bang và một số tài liệu có thể yêu cầu người làm chứng ngoài việc công chứng. Trong một số trường hợp, một công chứng viên có thể không được phép đồng thời đóng vai trò như một nhân chứng chữ ký. Theo đó, không phải địa điểm nào cũng có nhân viên cung cấp thêm dịch vụ làm chứng chữ ký. Kiểm tra với cửa hàng địa phương của bạn nếu bạn muốn hỏi về sự sẵn có của các nhân chứng chữ ký, nếu yêu cầu đó được luật pháp của tiểu bang của bạn bắt buộc.

Nothing to book at the moment
bottom of page