top of page

DỊCH VỤ THUẾ

shutterstock_1892228848 (1)_edited.jpg

Mọi quyết định tài chính mà bạn đưa ra, cho dù trong cuộc sống cá nhân hay cho công việc kinh doanh của bạn, đều có thể có tác động về thuế. Chúng tôi tin rằng việc cung cấp các dịch vụ thuế hiệu quả không chỉ đơn giản là chuẩn bị tờ khai thuế mà còn là lập kế hoạch thuế toàn diện, để giúp bạn đánh giá và quản lý tác động của các quyết định tài chính đối với thuế và bức tranh tài chính lớn hơn của bạn. Các chuyên gia thuế của chúng tôi không chỉ chuẩn bị chính xác các tờ khai cho tất cả các loại pháp nhân, bao gồm cá nhân, công ty, công ty hợp danh, quỹ tín thác, bất động sản và các tổ chức phi lợi nhuận, mà với tư cách là cố vấn đáng tin cậy của bạn, chúng tôi có thể đánh giá tác động thuế của các quyết định tài chính của bạn , xây dựng chiến lược thuế để giảm thiểu trách nhiệm pháp lý của bạn và chủ động theo dõi những thay đổi quan trọng đối với cả luật thuế và tài chính của bạn để giúp bạn đi đúng hướng.

Nothing to book at the moment
bottom of page