top of page

DỊCH VỤ THUẾ

shutterstock_1892228848 (1)_edited.jpg

Chúng tôi biết bản khai thuế của bạn đã được chuẩn bị như thế nào và chúng tôi đứng sau công việc của chúng tôi và với khách hàng của chúng tôi. Nếu nhu cầu phát sinh, chúng tôi có kinh nghiệm và kiến thức để cung cấp dịch vụ đại diện hoàn chỉnh trước IRS và các cơ quan thuế của tiểu bang và địa phương. Chúng tôi cũng có kinh nghiệm trong việc thương lượng Đề nghị thỏa hiệp với IRS. Nếu bạn đang gặp vấn đề về thuế, chúng tôi có thể giúp đỡ.

Nothing to book at the moment
bottom of page