top of page

bảo hiểm chung

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, còn được gọi là bảo hiểm lỗi và thiếu sót (E&O), bảo hiểm cho doanh nghiệp chống lại các khiếu nại do sơ suất do thiệt hại do sai sót hoặc không thực hiện. Không có chính sách chung cho tất cả mọi người đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Mỗi ngành có những mối quan tâm riêng sẽ được giải quyết trong một chính sách tùy chỉnh được viết cho một doanh nghiệp.

Nothing to book at the moment
bottom of page