top of page

bảo hiểm chung

Nếu doanh nghiệp của bạn sản xuất các sản phẩm để bán trên thị trường chung, thì phải có bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm. Ngay cả một doanh nghiệp thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo sản phẩm của mình an toàn cũng có thể bị nêu tên trong một vụ kiện do những thiệt hại do một trong những sản phẩm của mình gây ra. Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm hoạt động để bảo vệ doanh nghiệp trong trường hợp như vậy, với phạm vi bảo hiểm có sẵn được điều chỉnh cụ thể cho một loại sản phẩm cụ thể.

目前不提供預訂
bottom of page