top of page

bảo hiểm chung

Nếu xe của công ty sẽ được sử dụng, những xe đó phải được bảo hiểm đầy đủ để bảo vệ doanh nghiệp khỏi trách nhiệm nếu có tai nạn xảy ra. Ít nhất, các doanh nghiệp nên bảo hiểm đối với thương tật của bên thứ ba, nhưng bảo hiểm toàn diện cũng sẽ bảo hiểm cho chiếc xe đó trong một vụ tai nạn. Nếu nhân viên đang sử dụng ô tô riêng của họ để kinh doanh, bảo hiểm cá nhân của chính họ sẽ chi trả cho họ trong trường hợp xảy ra tai nạn. Một  ngoại lệ chính  điều này là nếu họ đang cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ với một khoản phí. Điều này bao gồm cả nhân viên giao hàng.

Rien à réserver pour l'instant
bottom of page