top of page

bảo hiểm chung

Nhiều chuyên gia bắt đầu kinh doanh nhỏ của họ tại nhà riêng của họ. Thật không may, các chính sách của chủ sở hữu nhà không bao gồm các cơ sở kinh doanh tại nhà theo cách mà bảo hiểm tài sản thương mại thực hiện. Nếu bạn đang điều hành công việc kinh doanh của mình ngoài nhà, hãy yêu cầu công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm bổ sung để bảo hiểm cho thiết bị và hàng tồn kho của bạn trong trường hợp có sự cố.

Nothing to book at the moment
bottom of page